Ajankohtaista

4.9.2023

Kantelu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta

Villilohi ry on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kemijoen ja Iijoen vesistöjen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemukset ovat tulleet vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (PSAVI) vuonna 2017. Niiden käsittely on edelleen kesken.

PSAVI:sta saadun tiedon mukaan päätöksiä ei ole tulossa vuoden 2023 aikana, johtajan määräämästä sisäisestä priorisoinnista johtuen.

Etenemättömyys on vaelluskalojen ja koko virtavesibiodiversiteetin edun vastaista – eikä myöskään hyvän hallinnon mukaista.

Viivästymisen lisäksi kantelun kohteena on vireille tulleiden asioiden käsittely muussa kuin vireilletulojärjestyksessä.

PSAVI nostaa käsittelyyn myöhemmin vireille tulleita toimivuusvaatimusten ulkopuolelle jääviä vapaaehtoisia hankkeita, joilla on vaikutusta ensin vireille tulleisiin asioihin. Näitä ovat Raasakan tekninen kalatie Iijoella ja ”kalauomaksi” kutsuttu tekninen kalatie Kemijoen Taivalkoskella.

On alettava ripeästi noudattaa lakia. Uhanalaisella elämällä ei ole aikaa odottaa.

Siksi on avattava mereltä latvavesien lisääntymisalueille ekologisen jatkumon takaava vaellusyhteys – voimalaitospadot on ohitettava luonnonmukaisilla, kaikille kaloille ja eliöille toimivilla ohitusuomilla.

On määriteltävä ja määrättävä jatkuva ja riittävä, lupaehtoihin kirjattu ekologinen ympäristövirtaama.

Vaelluskalojen luontaisesti lisääntyvät kannat on palautettava.

Kantaa elvyttäviä ylisiirtoja, pienpoikasistutuksia, ja mätirasialaittoja on kohdistettava yläjuoksun latvavesille.

Voimalaitosten käytön mahdollistavat luvat on muutettava määräaikaisiksi.

Vesistössä on toteutettava ennallistavia, elvytettäviä ja kompensoivia toimia elämän palauttamiseksi.

Kyseisiin vesienhoitosuunnitelmiin ja niiden toimenpideohjelmiin on tehtävä näistä kirjaukset.

Lain mukaan on toimittava vuoteen 2027 mennessä. Ajanpeluun on siis loputtava. Sen lopettamisesta on vastuussa viranomainen ja vesivoimayhtiöt omistajineen. Viime kädessä EU:n tuomioistuin.

Kustannuksista on vastuussa haitanaiheuttaja. Aiheutetut vahingot on kompensoitava siinä vesistössä ja vesistön kohdassa, jossa vahinkokin on.