Ajankohtaista

25.3.2022

Villilohi ry hakee korkeimmasta hallinto-oikeudesta muutosta valtioneuvoston päätökseen koskien kemijoen vesienhoitosuunnitelmaa 2022-2027

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista kieltää heikentämästä vesistön tilaa. Se velvoittaa parantamaan sitä, jos
tila on jo heikentynyt. Näitä tavoitteita varten laaditaan vesienhoitosuunnitelmat.

Vastuullinen viranomainen on valmistellut lain velvoittamana vesienhoitosuunnitelmaa
Kemijoen vesistöön. Valmistelun seurauksena on syntynyt vesienhoitosuunnitelma, joka ei
täytä lain syvintä vaatimusta – vesistön tilan heikkenemistä ei kyetä estämään. Heikentyneen vesistön tilaa ei kyetä parantamaan. Sisällöllisistä virheistä erityisen raskas on Kemijoen pääuoman erillinen ja merkittävä noin 60 km mittainen osa – Sierilä – Ounaskosken
alapuolelta Vanttauskosken alapuolelle on jäänyt tunnistamatta omaksi vesimuodostumakseen. Tämä rajaus uhkaa jättää kyseisen alueen kaikki luontoarvot, luonnontilan ja ainutlaatuisen vaille EU:n vesipuitedirektiivin suojaa.

Vesistön kemiallisen tilantarkastelussa ja kuormituksen
tunnistamisessa on puutteellisuuksia, jotka johtavat perimmäisen tavoitteen saavuttamatta
jäämiseen. Myös ekologisten laatutekijöiden, vertailuolojen ja luokittelun toteuttamisessa on
puutteita, jotka johtavat ympäristötavoitteiden karkaamiseen ja kasvattavat uhkaa vesistön
tilan merkittävään odottamattomaan ja merkittävään heikkenemiseen. Osa asiantuntijoista
puhuu jopa biodiversiteetin romahtamisesta. Vesien tila on vakava, tästä tuorein todiste on
SYKE:n tuore raportti ”Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien tila – MaaMetseuranta 2008-2020”. Viesti kiteytyy toteamukseen: ”Yhtenäistä muutosta vedenlaadussa ja ekologisessa tilassa ei seurantajakson 2008-2020 havaittu. Yksittäisillä jokikohteilla ja järvillä ekologinen tila oli muuttunut vaihtelevasti. Koska ekologisessa tilassa ei havaittu yhtenäistä paranevaa trendiä, ovat vesiensuojelutoimet todennäköisesti olleet riittämättömiä ja huonosti kohdennettuja.” Tätä ei biodiversiteettimme kestä!

Kemijoen vesienhoitosuunnitelman valmistelussa on tapahtunut myös prosessuaalisia
virheitä. Yleisön osallistumis- ja tiedonsaantioikeutta on laiminlyöty. Tämä on osaltaan
aiheuttanut myös sisällöllisiä puutteita.
Viranomainen on jättänyt vesienhoitosuunnitelmaan lainvastaisuuksia ja puutteellisuuksia,
vaikka niitä on lausunnoilla ja valideilla perusteilla vaadittu korjattavaksi.

Valtioneuvosto on hyväksynyt vastuuviranomaisen valmistelevan esityksen ilman muutoksia. Villilohi ry pyytää Korkeinta hallinto-oikeutta korjaamaan lainvastaisuudet.