Ajankohtaista

25.11.2022

Muistutus Hannukaisen kaivoshankkeeseen Torniojoen valuma-alueella

Villilohi ry pitää Hannukaisen kaivoshanketta ja koko nykyistä kaivosteollisuuden tilaa
Suomessa merkittävänä uhkana maamme parhaalle ja ainutlaatuisimmalle vientituotteelle,
puhtaalle arktiselle luonnon monimuotoisuudelle. Lapin kalastusmatkailuelinkeino tukeutuu
nyt ja näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa entistä merkittävimmin elinvoimaisten
vesistöjen ja kalakantojen vetovoimalle.

Hannukaisen kaivosalue toteutuessaan vaarantaa sekä Euroopan kenties merkittävimmän
vaelluskalavesistön, että heikentää mielikuvaa Lapista vastuullisena luontomatkailukohteena.
Imagon tärveltyminen ei edellytä häiriöitä kaivoksen teollisissa prosesseissa, jo pelkkä
normaali kaivostoiminta haittaa mielikuvaa Ylläksestä ja Lapista kansainvälisenä
luontomatkailukohteena.