Ajankohtaista

25.11.2022

Oikaisuvaatimus Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen rakentamisesta

Kemijoki Oy on hakenut lupaa luukkuasemarakennuksen rakentamiseksi. Rakennus on
suunniteltu palvelemaan Sierilän voimalaitosta. Rovaniemen kaupungin kaavapäällikkö perustelee myönteistä päätöstään jo rauenneella vesilain mukaisella vesitalousluvalla, jonka anotulla jatkoajalla ei ole lain voimaa. Voimassa olevan lain mukaan jatkoajasta päätettäessä tulisi tarkastella myös kaikkien muiden
lupaehtojen ajantasaisuus. Näin ei ole tehty. Perustelu on kestämätön.


Tällä hetkellä Kemijoki Oy:llä ei ole lupaa voimalaitoksen rakentamiselle. Sierilän voimalaitosta
koskevan vesitalousluvan mukainen määräaika rakennustöiden aloittamiselle on mennyt
umpeen ja Kemijoki Oy:llä ei tällä hetkellä ole lupaa rakennustöiden aloittamiselle. Tällä
hetkellä rakennus ei palvele mitään tarkoitusta, joten poikkeamislupaa ei tule myöntää. Näin
ollen voimalaitoksen rakennuksia koskevat poikkeamislupahakemukset ovat ennenaikaisia,
eikä edellytyksiä luvan myöntämiselle ole.


Poikkeamislupahakemus koskee rakentamista luonnontilaiselle ja luontoarvoiltaan erityisen
merkittävälle alueelle, jolloin perusteet poikkeamiselle pitäisi jo lähtökohtaisesti olla hyvin
tiukat. Varovaisuusperiaatetta on noudatettava.