Ajankohtaista

24.7.2023

Sakatin kaivoksen YVA-selostus ei ole hyväksyttävällä tasolla – Uhka Kemijoen vesistölle on ilmeinen

Villilohi ry, Rajat Lapin kaivoksille ry ja Sompion Luonnonystävät ry jättivät yhteisen mielipiteen Ely-keskukselle Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviontiselostuksesta. Yhdistykset näkevät, ettei ympäristövaikutusten arviointi ole laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittävä. Sodankylän Viiankiaavan Natura 2000 -alueen alapuolelle louhittavalla kaivoksella olisi toteutuessaan merkittäviä haitallisia vesistö- ja ympäristövaikutuksia.

Yhteisvaikutuksia ei arvioitu
Yhdistykset kiinnittävät huomiota puutteelliseen yhteisvaikutusten arviointiin. Jo toimivien ja nyt suunnitteilla olevien kaivosten yhteisvaikutus aiheuttaisi merkittävän haitan Kitisen ja Kemijoen vesistöjen biodiversiteetille. Kitiseen voivat tulevaisuudessa laskea päästönsä Kevitsan kaivoksen ja Sakatin lisäksi myös Ikkarin ja Pahtavaaran kaivokset. Kitinen yhtyy Kemijokeen, johon päästönsä jo johtavat Elijärven ja Suurkuusikon kaivokset. Lisäksi Kemijoen vaikutusalueella ovat vireillä Soklin, Rompaksen, Suhangon ja Rajapalojen kaivoshankkeet.

Merkittäviä virheitä rakenteissa ja laskelmissa
Yhdistysten apuna lausunnossa on toiminut riippumattomista asiantuntijoista ja paikallisista koostuva työryhmä. YVA:n laskelmista ja kaivosjätteen käsittelyyn esitetyistä ratkaisuista löydettiin merkittäviä ongelmia. Tiivisrakenteisiin erikoistunut asiantuntija Peter Brandt (DI) näkee kaivoshankkeeseen sisältyvän huomattavia riskejä:
”Sakatin kaivokseen suunnitellut happoa muodostavien jätekivialueiden rakenteet tulevat vuotamaan satoja vuosia toiminnan loppumisen jälkeen pilaten ympäristöa. Väärin tehtyjä pohjarakenteita ei voi enää korjata.”
Yhdistykset katsovat, ettei Sakatin YVA-selostus täytä nykytilassaan kaivannaisjätedirektiivin vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi toiminta tulee rikkomaan Luonnonsuojelulain Kaivannaisjäteasetusta.
Sakatin YVA-selostuksessa todettiin myös huomattava virhe sulfaattitasojen laskelmissa. Sulfaattilaskelmista oli jätetty huomiotta prosessissa käytetty rikkihappo, jonka myötä kaivoksen sulfaattikuorma on jopa 10-15-kertainen verrattuna yhtiön esittämiin laskelmiin. Lausunnon vesistövaikutuksista antanut asiantuntija, Leif Ramm-Schmidt (DI) kertoo virheen kerrannaisvaikutuksista:
”Yhtiö on aliarvioinut raskaasti sulfaattipäästöjen määrän, mikä aiheuttaa myös merkittävän lisäyksen päästöjen raskasmetallipitoisuuteen. Tämän myötä myös vaikutusarviointi vesistössä on aliarvioitu.”
Ongelmina YVA-selostuksessa nähtiin myös riittämätön vesistöihin kohdistuvien vaikutusten seuranta, pohjaveden saastumisriski, sekä Viiankiaavan luontoarvojen vaarantuminen. Myös pölypäästöjen mallinnuksessa todettiin olevan puutteita.


Kaivos uhkaa Viiankiaavan luontoa

Kaivoshanke vaarantaisi Viiankiaavan herkän luonnon ja useiden erityisesti suojeltavien lajien, kuten erittäin uhanalaisten lapinsirppisammalen ja isonuijasammalen, esiintymät. Ympäristövaikutusten arviointi Natura-alueen uhanalaisen lajiston osalta todettiin myös puutteelliseksi.
Helvi Heinonen-Tanski (MMT) näkee kaivoksen vesienhallinnassa suuria ongelmia. Sakatin malmiesiintymän kallioperä sisältää ruhjevyöhykkeitä, jota myöten pohjavedet virtaavat kallioaineksessa. Syvien tunnelien kaivaminen,etenkin alimmilla tasoilla johtaisi syvien pohjavesien valumiseen kaivoskuiluun.
“Tämän veden valuminen voisi merkitä Viiankiaavan suon kuivumista ja siten riskiä sen suoluonnolle, joiden tähden Viiankiaapa on rauhoitettu.”, Heinonen-Tanski toteaa.
Yhdistysten jaettu näkemys on, ettei Viiankiaavalle ole mahdollista toteuttaa kaivosta ympäristön kannalta kestävästi.
Yhdistykset ovat käyttäneet riippumattomina asiantuntijoinaan:
Helvi Heinonen Tanski, MMT, dosentti, KuopioLeif Ramm-Schmidt, DI, Kemia, erikoisala teollisuuden jätevesien käsittely, EspooPeter Brandt, DI, tiivisrakenneasiantuntija, Helsinki


Lisätiedot:
Rajat Lapin Kaivoksille ry, puheenjohtaja Mika Merkku, info@rajatlapinkaivoksille.fi

Sompion Luonnonystävät ry, puheenjohtaja Sisli Piisilä, sompio@sll.fi

Villilohi-yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry, puheenjohtaja Mika Suutari-Jääskö, info@villilohi.com


Yhdistysesittelyt:
Rajat Lapin kaivoksille ry:n toiminnan tavoitteena on kaivostoiminnan ympäristövaikutusten estäminen ja rajoittaminen ja sitä kautta ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Yhdistys toimii kaivosprosessien kaikissa vaiheissa koko Suomessa, erityisesti Pohjois-Suomessa.
Sompion Luonnonystävät ry on Suomen Luonnonsuojeluliiton Sodankylän ja Savukosken alueiden paikallisyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhdistyksen alueella luonnon-, ympäristön, vesistön- ja maisemansuojelua, sekä luonnon kaikinpuolista tuntemusta ja alan tutkimusta.
Villilohi ry (Yhteistyöverkosto vaelluskalojen ja puhtaan veden puolesta koko Suomessa) on sääntöjensä mukaan valtakunnallinen ympäristön, virtavesien ja vaelluskalojen edunvalvoja, joka toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi paikallisesti ja alueellisesti koko Suomessa.