Ajankohtaista

5.1.2024

Sierilä on vapaa – askel lohen palaamiseksi on otettu!

Kemijoki Oy:n hallitus teki oikean päätöksen, luopuessaan suunnitelmistaan padota Kemijokea Sierilässä. Kemijoki Oy:n omistajista Fortum Oyj, UPM Oyj ja Helen Oy äänestivät luopumisen puolesta. Heille kiitos.

Miksi päätös luopumisesta on oikea?

Päätös on oikea luontoarvojen näkökulmasta. Sierilä on lukuisista uhanalaisten lajien esiintymistä koostuva poikkeuksellisen rikas ja harvinainen luontokokonaisuus.

Sierilä on suurjoen pääuoman viimeinen luonnontilainen osuus. Sen ekologinen tila on tyydyttävä. Laki, oikeus ja biodiversiteetti vaativat ekologista tilaa parannettavaksi vähintään hyvään tilaan, vuoteen 2027 mennessä. Tämä ei toteudu ilman vaelluskaloja.

Vaelluskalat palaavat Kemijokeen viranomaisen vireille laittaman kalatalousvelvoitemuutoksen myötä. Sierilässä onkin valmista kutusoraikkoa liki 100 hehtaaria. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen lakiin perustuvaa velvoittavaa päätöstä ekologisen jatkumon avaamisesta ja ekologisen ympäristövirtaaman toteuttamisesta odotetaan tulevan kevään aikana.

Päätös on oikea omistajaohjauksen näkökulmasta. Valtion tulee omistajaohjausta toteuttaessaan edistää Suomea velvoittavien virtavesien ympäristötavoitteiden saavuttamista. Omistajaohjauksen kannalta oikea päätös syntyi, vaikka valtion edustaja äänesti sitä vastaan. Kummallista ja noloa. Lopputulos on kuitenkin tärkein.

Päätös on oikea myös talouden näkökulmasta. Kustannukset olisivat olleet kohtuuttomat suhteessa sähköntuotantokapasiteettiin. Korottoman pääoman takaisinmaksuaika olisi kohonnut jopa yli 50 vuoteen. Valtion rahoitus olisi ollut ongelmallista, sillä vesivoima ei täytä EU:n määrittelemiä ympäristöllisen kestävyyden kriteereitä.

Päätös oli myös välttämätön Kemijoki Oy:n lupatilanteen vuoksi. Vesivoimayhtiön toimet vuonna 2017 myönnetyn vesiluvan ehtojen täyttämiseksi ovat olleet tahdottomia ja edelleen täyttämättä. Tästä syystä rakennustöitä ei olisi voitu aloittaa tulevaan toukokuuhun mennessä, jolloin lupa olisi rauennut joka tapauksessa. Viestinnässään Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja turhaan siirtää vastuuta leväperäisestä lupatilanteesta valitusten suuntaan. Jos lain asettamat kriteerit eivät täyty, vastuu on luvanhakijalla.

Villilohi ry pitää päätöstä voittona, jossa suurin voittaja on mahtava Kemijoki. Uusi suunta on syntynyt.

Villilohi ry kiittää toimijoitaan, jäseniään, yhteistyökumppaneitaan, aktiivista ja määrätietoista kansalaisyhteiskuntaa, joka puolusti Sierilää väsymättömästi.