Ajankohtaista

22.10.2023

Tutkintapyyntö kaivosyhtiöstä ja ELY:n virkahenkilöistä

Rajat Lapin Kaivoksille ry ja Villilohi ry ilmaisevat vakavan huolensa pohjavesien ja pintavesien pilaantumisesta.

Yhdistykset ovat jättäneet tänään poliisille tutkintapyynnöt Kemijoen vesistön alueella toimivasta Boliden Kevitsa Mining OY:stä ja sen toimivasta johdosta sekä Lapin ELY-keskuksen virkahenkilöistä. Yhdistykset ovat huolissaan kaivosyhtiöiden toiminnan haitallisista ja mahdollisesti lainvastaisista ympäristövaikutuksista. Yhdistykset haluavat myös, että poliisi selvittää ympäristönsuojelusta vastaavan valvontaviranomaisen toiminnan lainmukaisuuden. Yhdistykset korostavat, että puhtaat pohja- ja pintavedet ovat Lapin luonnon ekosysteemien toiminnan ja siten myös ihmisten hyvinvoinnin ehto, jota ei tule pilata.

Kaivosyhtiötä koskevassa tutkintapyynnössä pyydämme tutkimaan, onko yhtiö syyllistynyt jatkuvaan, törkeään ympäristön turmelemisrikokseen pilatessaan julkisuudessa olleiden tietojen perusteella jo ainakin vuodesta 2015 lähtien Kevitsan alueen pohjavesiä. Pohjaveden pilaamiskielto on lain mukaan ehdoton. Lisäksi pyydämme tutkimaan, onko yhtiön johto ja hallitus rikkoneet Ympäristönsuojelulain 6 §:än selvilläolovelvollisuutta, joka edellyttää, että toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Laiminlyönnin pitkäaikaisuus viittaa tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Pyydämme selvittämään myös, onko yhtiön hallitus rikkonut huolellisuusvelvollisuutensa kaivoksen altaiden pohjarakenteiden osalta ja onko yhtiön hallitus laiminlyönyt puuttumisen lainvastaiseen toimintaan ympäristönturmelemisen osalta. Pyydämme selvittämään, onko Boliden Kevitsa Mining OY:n toiminnassa havaitut mahdolliset laiminlyönnit ja rikokset hyödyttäneet yhtiötä tai sen hallitusta taloudellisesti. Jos taloudellista hyötyä on saatu, kuinka suuri on ollut yhtiön tai hallituksen saama rikoshyöty. 

Lapin ELY-keskuksen osalta pyydämme tutkimaan, ovatko sen viranhaltijat syyllistyneet jatkuvaan tahalliseen tai tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen laiminlyödessään tutkintapyynnön tekemisen Boliden Kevitsa Mining OYn toiminnasta. Julkisuudessa olleiden tietojen ja kaivoksen poikkeamaraporttien perusteella Boliden Kevitsa Mining Oy:n toiminta on aiheuttanut pohjavesien jatkuvaa pilaantumista ainakin vuodesta 2015 vuoteen 2023 saakka. Kun on kyse ympäristön turmelemisesta, viranomaisella on ympäristönsuojelulain 188 §:n perusteella velvollisuus tehdä tutkintapyyntö. Nyt kansalaisjärjestöt joutuvat toimimaan viranomaisen puolesta.